Aktualności

Pod drzewem opowieści. 2016-02-02

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” i Karawana Opowieści zapraszają do klubu Osiedlowego „Dębczak” na sobotę 13 lutego 2016r. na godzinę 17.00 na spotkanie familijne z baśniami „Pod drzewem opowieści” 
Drzewa rosną przez wiele lat. Sporo widzą i mają ogromną wiedzę. Podobno kiedy usiądzie się pod takim starym drzewem z szelestu liści możemy usłyszeć. Usłyszeć niejedną opowieść o tym co było bardzo dawno temu, a także o tym co zdarzyło się wczoraj.
Jeśli również chcecie posłuchać - usiądźcie w cieniu drzewa i posłuchajmy szelestu liści...
Baśnie przy akompaniamencie muzycznym wykonywanym  przez pochodzącego z Palestyny Nadala Kalboneh opowiadać będzie Szymon Góralczyk z Grupy Karawana Opowieści.
Wstęp bezpłatny.

Zniesiono pobór opłat od posiadania psów. 2016-01-20

Urząd Miasta Poznania informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXI/279VII/2015 od 01 stycznia 2016r. na terenie miasta Poznania zniesiono pobór opłat od posiadania psów.

Pogoda dla prosumenta. 2016-01-15

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w konkursie „Słoneczny Patrol” organizowanym przez Stowarzyszenie  „Wolna Przedsiębiorczość”.  Celem konkursu jest zachęcenie do poszukiwania rozwiązań proekologicznych w swoim najbliższym otoczeniu.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w formie pisemnej, fotograficznej, rysunkowej, w formie schematu bądź filmu, w której uczestnik wyjaśnia, jak zastosowanie energii odnawialnej wpłynie na standard ekonomiczny i ekologiczny budynku.

Prace można nadsyłać do dnia 31.01.2016.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.pogodadlaprosumenta.pl/konkurs

Ogłoszenia

Przetarg na zmianę systemu rozliczania ciepła i wody data: 2015-09-25

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „ Dębina ”

Os. Dębina 106 ,  61-450 Poznań

zaprasza do składania ofert na wykonywanie prac w budynkach mieszkalnych i usługowych na os. Dębina w Poznaniu związanych z:

 

 1.  Wymianą elektronicznych podzielników kosztów ciepła na podzielniki przystosowane do odczytu radiowego z jednoczesnym założeniem bazy danych i późniejszym rozliczaniem kosztów ciepła w okresach 12-to miesięcznych.

 

 1.  Montaż modułów radiowych na istniejących wodomierzach firmy ISTA z jednoczesnym założeniem bazy danych i rozliczaniem kosztów ilości zużytej wody oraz kosztów jej ogrzania w okresach 12-to miesięcznych – w okresie jak podzielniki.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1.

 

Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu Dębina 106 w Poznaniu, codziennie w godzinach 8ºº - 13ºº. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z przetargiem są członkowie Zarządu Spółdzielni.

 

Po zapoznaniu się ze szczegółowym zakresem prac prosimy o podanie netto kosztu zadania. Zarząd nie dopuszcza możliwości podziału zadania.

 

Oferty, w zamkniętych kopertach, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16 listopada 2015 roku. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.

 

SIWZ - telemetria

Zarząd Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni data: 2015-05-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu

uprzejmie zaprasza na 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godzinie 17°°      
w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu.

  

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego  Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przedstawienie sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2014 rok.
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 11. Informacja o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 12. Zakończenie obrad.

   Proponowany porządek obrad, regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie roczne finansowe, sprawozdanie Zarządu i projekty uchwał są do wglądu i zapoznania się w siedzibie Spółdzielni. Niektóre materiały są do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni: www.smdebina.poznan.pl.

Uprasza się o zabranie na Walne Zgromadzenie Członków dowodu tożsamości w celu ustalenia tożsamości Członka Spółdzielni.

Poznań dnia 21 maja 2015r

Przetarg na prace budowlane. data: 2015-05-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dębina
61-450 poznań, osiedle Dębina 106 

zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac remontowych na osiedlu Dębina w Poznaniu.

 

 

Zestawienie prac:

 1. Prace remontowo – budowlane w tym dekarskie.
 2. Prace brukarskie
 3. Prace instalacyjne
 4. Monitoring
 5. Okresowe przeglądy techniczne budynków
 6. Konserwacja instalacji i urządzeń domofonów.

 

 

 

więcej ...